کارگاه مجازی درس آشنايي با هنرهاي سنتي ساير ملل
خوش آمدید!

برای ترم آينده اگر مایل‌اید با هم کلاس داشته باشیم این صفحه را ببینید: اینجا را کلیک کنید.

تاریخ تحویل مقالات (فارسی و انگلیسی) همانطور که توافق کردیم نهایتاً ۳۰ تیرماه خواهد بود. فایل ورد مقالات را بوسیله‌ی ایمیل بفرستید و روی سایت نیز (هم ویکی انگلیسی و هم ویکی فارسی) در قسمت مقاله‌های نهایی قرار دهید.

در تأیید دریافت مقاله‌تان برایتان ایمیلی خواهم فرستاد. اگر چنین ایمیلی دریافت نکردید مقاله را دوباره بفرستید و از دریافت آن مطمئن شوید.

مقاله‌ها را پس از تصحیح برایتان پس می‌فرستم.

به تعداد کلمات مقاله‌ها و موعد تحویل مقاله‌ها توجه کنید. در غیر این صورت مقاله‌ی آزمایشی شما مقاله‌ی نهایی تلقی می‌شود و اگر مقاله‌ی آزمایشی را نیز تحویل نداده باشید، در حکم عدم تحویل به شمار خواهد آمد.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License