بحث ۱

نظر شما در باره دوسالانه نقاشي چيست؟
اگر بخواهيم صرفاً درباره فلسفه وجودی يک نمايشگاه صحبت کنيم می توان گفت :هنر آفرينش است و هر بيننده اي به دنبال آفريده هاست ،پس هر اقدامی که چشمها را به تماشا بکشاند نکوست ،و يک نمايشگاه جلوه گاهی است برای هنر و اين هنر اگر نمايش نقش و نقاشی باشد علاوه بر عرضه می تواند جايگاهی را برای قضاوت و همچنين انتقال مفاهيم در بر داشته باشد .
اما اظهار نظر در رابطه با نقاشی و چگونگی بر گزاری دو سالانه وهمچنين مباحث تخصصی در اين زمينه مستلزم تخصص در اين رشته و شرکت در آن می باشد .
اما با توجه به شناخت نسبت به ديگر نمايشکاه ها (عکاسی ،گرافيک )در سالهای اخير ،تمامی آثار به نمايش در آمده و نیز قضاوت در مورد آنها از کيفيات بالايی برخوردار نمی باشند.(نایب پور)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License