پرسش‌ها

داوری زیبایی‌شناختی شما دربارة تلفن خاتم چیست؟ چه دلایلی می‌توانید برای تأیید نظرتان بیاورید؟
نظر شما دربارة ارزش زیباشناختی فرش ماشینی چیست؟ در تأیید نظرتان استدلال کنید.
هنر زیبا چیست؟ چه تفاوتی با هنر تزئینی و کاربردی دارد؟ (متن مرتبط: «نقد قوه حکم» از کانت)
عملکرد تزئین چیست؟
تعریف هنر تزئینی چیست؟ با چه معیاری می‌توان اثری هنری را تحت این نام طبقه‌بندی نمود؟
دلیل بی‌علاقگی مدرنیست‌ها به تزئینات چه بود؟ (مقاله مرتبط: «تزئین و جنایت» آدولف لوس)
دلیل اینکه هنرهای شرقی به طور عام و هنرهای اسلامی به طور خاص تزئینی هستند چیست؟ چه رابطه‌ای ممکن است با فرهنگ این مناطق داشته باشد؟
چه رابطه‌ای ممکن است بین ادبیات ایران، شاعرانگی فرهنگ ایرانی و علاقه به تزئینات وجود داشته باشد؟
چه رابطه‌ای ممکن است میان ساختارهای اجتماعی، اقتصاد و توزیع قدرت و تمایل به تزئین وجود داشته باشد؟
این رابطه در صورت وجود در ایران به چه صورتی بوده است؟
میزان صادرات صنایع دستی در سال ۱۳۸۶ برابر با ۵۲۷/۵ میلیون دلار بوده است. («نامه اتاق بازرگانی»، بهمن ماه ۱۳۸۶، شمارة ۱۳، ص ۱۷) این میزان هفت درصد صادرات غیرنفتی این را تشکیل می‌دهد. همچنین در پنج ماه نخست امسال، بیش از ۵۰ نمایشگاه ملی، استانی و منطقه‌ای برپا شده و ۱۵ نمایشگاه سراسری و ملی در استان‌های کشور و هشت نمایشگاه خارجی پیش‌بینی شده است. (به نقل از معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور، همان) اخیراً نیز دولت بانک‌ها را به استفاده از صنایع دستی در جوایز بانکی و قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه ملزم کرده است. (همان) به نظر شما چه رابطه‌ای میان این آمار وجود دارد؟ آیا می‌توانید در این مورد رابطه‌ای میان اقتصاد، سیاست و هنر برقرار کنید؟
آیا می‌توانید بر اساس ساختارهای تئوریکی که در این درس آموخته‌اید رابطه‌ای میان جنبة اقتصادی فعلی صنایع دستی و وجه زیبایی‌شناختی آن برقرار کنید؟
آیا ممکن است تغییرات جنبه‌های اقتصادی هنرهای کاربردی بر میزان نوآوری و خلاقیت در آن‌ها تأثیر بگذارد و باعث تأکید بر اصالت و جلوگیری از تحول آن‌ها شود؟
آیا به نظر شما آموزش آکادمیک صنایع دستی در دانشگاه صحیح است؟ چه رابطه‌ای میان نظام‌های سنتی و مدرن آموزشی و نظام‌های سنتی و مدرن هنرهای کاربردی (در ایران یا اروپا) می‌توانید پیدا کنید؟
سیر تحول هنرهای تزئینی در اروپا چه شباهت یا تفاوت‌هایی با هنرهای ایرانی داشته است؟
مرز میان صنایع دستی خلاق معاصر و طراحی صنعتی کجاست؟
تزئینات در هنرهای ایرانی تابع چه قواعدی هستند؟
آیا تفکیک میان «هنر زیبا» و «هنر تزئینی» به نظر شما یک تمایزگذاری غربی است؟
آیا تفکیک میان «هنر تزئینی» و «هنر ناب» واقعیت‌ دارد؟ آیا تفاوتی ماهوی میان این دو هست؟
رابطة میان هنر زنانه و هنرهای تزئینی چیست؟
آیا تزئین با شهرنشینی و دوری از طبیعت مصادف و با آن مرتبط است؟
آیا تزئین همواره صورتی طبیعت‌گرا و پاستورال دارد؟
آیا تزئین، تولید صنعتی خیال پاستورال است؟
رابطة سرعت تولید و تزئین چیست؟
رابطة فردگرایی و صنایع دستی در نظر شما چیست؟
آیا ممکن است تغییر نقش صنایع دستی در ساختار اقتصاد کشور بر زیبایی‌شناسی به کار رفته در این هنرها به نوعی مؤثر باشد؟
این تصور از شرق در ذهنیت غربی سابقه داشته است که شرق منبع تجمل و ثروت و تزئینات است. آیا این تلقیِ «دیگری» از ما صحت دارد؟
آیا سؤالات بالا سؤال‌های صحیحی هستند؟ آیا این سؤال‌ها را می‌توان به صورت‌های بهتری صورت‌بندی کرد؟

پرسش‌های آدولف لوس درباره تزئین:

(Ornament and Crime, pp. 185-6)

۱.آیا انسان مدرن به تزئین نیاز دارد؟
۲. آیا تزئین به مثابه نمادی از بی‌فرهنگی باید به کلی از صحنه روزگار محو شود؟
۳. آیا مواردی هست که به تزئین نیازی داشته باشیم؟ (برای مصارف عملی، زیباشناختی یا آموزشی)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License