صفورا نایب‌پور

به جای مقاله‌ی فارسی یک مقاله‌ی سه‌هزار‌کلمه‌ای انگلیسی ارائه شده است.

http://technical-english.wikidot.com/student-14a

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License