سارا رستخیز

یک مقاله‌ی سه‌هزار کلمه‌ای انگلیسی به جای مقاله‌ی فارسی تحویل داده شده است.
http://technical-english.wikidot.com/student-3a

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License