لیلا رضاخواه

یک مقاله‌ی سه هزار کلمه‌ای به جای مقاله فارسی تحویل داده شده است.

http://technical-english.wikidot.com/student-4a

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License