ارزشیابی

ارزشیابی این درس بر اساس فعالیت کلاسی در طول ترم و همچنین یک مقاله سه هزار کلمه‌ای دربارة یکی از پرسش‌های مطرح شده در قسمت «پرسش‌ها»ی ویکی است. مقاله شما باید تحلیلی باشد و نه تحقیقی و براساس قدرت تفکر انتقادی و نظم و استحکام استدلال‌تان سنجیده خواهد شد.

تحویل مقاله‌های تمرینی برای درس زبان تخصصی و آشنایی با هنرهای سنتی، به زبان انگلیسی و فارسی اولین جلسه سال ۱۳۸۷ خواهد بود. این مقاله‌ها تصحیح و به دانشجویان برگردانده خواهد شد اما نمرة آن‌ها در نمرة پایان ترم لحاظ نخواهد گردید.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License