Group 3

نوشین فراحمدی، حسن طالبی، مریم قائمی

This, it seems to me, is to miss the whole point of seeing art as ideology, or of noting the historical origin of the modern system of the arts. To call something Art, in the modern system, is to grant it a certain status and potential financial and spiritual value, and to attribute to it certain functions defined by that system. There is no "art with a small a" in that system. A unified category of Art (as opposed to a looser and more open notion of skillful making) did not exist prior to the emergence of of the modern system . "Our basic concept" of art just is the concept that has been created through the emergence of the modern system of the arts; therefore attempts to apply it to other cultures or to our own pre-eighteenth century past inevitably result in assimilating those other cultures and times to something that is alien to them. Davies, I think, is wrong. It is not, as he claims, 'silly … to suggest that Bach's music, Michealangelo's statues and Shakespeare's plays became art retrospectively" (in Caroll 2000, p. 202). That is exactly what happened. They did not become music or sculpture or theater retrospectively. The history of those concepts and practices has sufficient continuity down through the ages and across cultures to legitimate an approach like that of Davies or for that matter Levinson. Bach, Michealangelo and Shakespeare worked within the context of very sophisticated, long standing and highly developed traditions of their crafts, traditions with which current western musical, sculptural, painterly and dramaturgical practice have significant continuities and which can also be significantly compared with similar traditions in other cultures. These works carried plenty of profound messages of a human relevance beyond their immediate context of origin, so that they continue to move us at the present day. But there was no art for them to be at the time that they were made.

اين، به نظر من، یعنی اینکه متوجه نشده باشیم هنر را ايدئولوژي دانستن يا تأکید بر ريشه‌هاي تاريخي نظام نوين هنر یعنی چه. براي اين كه در نظام نوين چيزي هنر قلمداد شود، به معناي اين است كه برايش يك جايگاه خاص و يك ارزش بالقوه‌ي مالي و معنوي قائل شويم و نيز برخي كاركردهاي تعريف شده از سوي نظام نوين را به آن نسبت دهيم. هيچ «هنري با حرف كوچك a» [به مفهوم هنر عام و غيرخاص] در اين نظام وجود ندارد. طبقه بندي يكپارچه و منسجمي از هنر (در برابر يك مفهوم بازتر و گسترده تري از ساخت ماهرانه) تا پيش از پيدايش نظام نوين وجود نداشت . «مفهوم پايه‌اي ما» از هنر فقط همان مفهومي است كه از طريق پيدايش نظام نوين هنر به وجود آمده است و بنابراين، مي‌كوشد تا آن را درباره‌ي ديگر فرهنگ ها و يا در خصوص سده‌هاي پيش از قرن هجدهم در گذشته نيز به كار بندد كه نتيجه‌اش ناگزير يكسان‌سازي آن فرهنگ‌ها و زمان‌ها با چيزي است كه با آن بيگانه هستند. به نظر من، ديويس اشتباه مي كند. ادعاي او كه مي گويد «احمقانه است كه … بگوييم موسيقي باخ، مجسمه‌هاي ميكل آنژ و نمايشنامه هاي شكسپير پس از مرور گذشته تبديل به هنر شده اند»، درست نيست (كارول ۲۰۰۰، ص ۲۰۲). اين دقيقاً چيزي است كه رخ داد. اين آثار با نگاه به گذشته تبديل به موسيقي يا مجسمه يا تئاتر نشده اند. تاريخِ آن مفاهيم و عملكردها در طول اعصار و در ميان فرهنگ ها از انسجام و پيوستگي كافي برخوردار بوده است و از اين رو، به رويكردهايي مانند رويكرد ديويس يا لوينسن مشروعيت مي‌بخشد. باخ، ميكل آنژ و شكسپير درون بستر بسيار پيچيده، پُردوام و بسيار پيشرفته‌ي سنت‌هاي آثار دستي خود كار كرده‌اند، سنت‌هايي كه عملكرد فعلي موسيقي، مجسمه‌سازي، نقاشي و نمايشنامه‌ايِ غربي هنوز با آنها پيوستگي‌ها يا شباهت‌هاي درخور توجهي دارد و مي توان آنها را با سنت‌هاي مشابه در فرهنگ‌هاي ديگر نيز مقايسه كرد. اين آثار حامل پيام‌هاي عميق بسياري درباره‌ي پيوند انساني در وراي بستر اوليه‌ي بلافصل هستند و هنوز نيز در دوره‌ي معاصر ما را تحت تأثير خود قرار مي‌دهند. امَا در زماني كه ساخته شده بودند، از نگاه آنها هنر به شمار نمي‌آمدند.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License