لینک‌ها

راهنمای نگارش مقاله به انگلیسی:

http://www.jcu.edu.au/studying/services/studyskills/essay/redrafting.html
http://www.varsity.co.nz/study/how-to-structure-an-essay.html
http://www.arts.uwaterloo.ca/~tjconnol/essaystructure.htm

سایت مجلة زیبایی‌شناسی انگلستان (آکسفورد):

http://lion.chadwyck.com.proxyau.wrlc.org/contents/abl_toc/BritishJournalofAestheticsOxfor/issues.jsp
http://bjaesthetics.oxfordjournals.org/

سایت مجله Contemporary Aesthetics :

http://www.contempaesthetics.org/index.html

سایت انجمن زیبایی شناسی آمریکا همراه با مقالات آنلاین مجله این انجمن پیشنهاد شده توسط دکتر کلاونی:

http://www.aesthetics-online.org/

سایت انجمن زیبایی شناسی و نقد ادبی متعلق به دانشگاه تمپل پیشنهاد شده توسط دکتر کلاونی:

http://www.temple.edu/jaac/index.htm

سایت دکتر کلاونی درباره زیبایی‌شناسی:

http://www.rowan.edu/philosop/clowney/Aesthetics/Castle.htm

صفحه دکتر جف استریر دربارة فلسفه هنر (همراه با مطالب کمک آموزشی برای دانلود):

http://www.ipfw.edu/phil/faculty/Strayer/Strayer.htm

دربارة هنرهای تزئینی:

http://en.wikipedia.org/wiki/Decorative_arts

دربارة فن (Craft):

http://en.wikipedia.org/wiki/Craft

دربارة تعریف Arts and Crafts:

http://en.wikipedia.org/wiki/Arts_and_crafts

دربارة تعریف صنایع دستی:

http://en.wikipedia.org/wiki/Handicraft

دربارة جنبش Arts and Crafts:

http://en.wikipedia.org/wiki/Arts_and_Crafts_Movement

درباره تزئینات در معماری:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ornament_(architecture)

درباره رسالة تزئینات و جنایت آدولف لوس:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ornament_and_Crime

دربارة باوهاوس:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus

دربارة دستیل:

http://en.wikipedia.org/wiki/De_Stijl

درباره آر نووو:

http://en.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau

دربارة آرت دکو:

http://en.wikipedia.org/wiki/Art_Deco

مانیفست ون دوئسبرگ:

http://caad.arch.ethz.ch/teaching/nds/ws96/exercises/nds9606/text/Theo_manifesto.html

تاریخچة طراحی صنعتی:

http://www.qdesign.co.nz/designhist_destijl.html

کتابی درباره تزئینات و جامعه‌شناسی از روتلج:

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZlD4T2gSYXAC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Decoration+and+sociology&ots=_a46ZsoaP1&sig=ZoATRWALiLnt2aX6NgV_hbErApc#PPR5,M1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License