برنامه درسی

تاریخ کلاس: شنبه‌ها ساعت ۸ تا ۱۲
محل کلاس: مؤسسة آموزش عالی سوره، خیابان آزادی (تقاطع شادمان)

برنامه کلاس شامل: ۱۶ جلسه درس، جمعاً برابر با ۶۴ ساعت نظری است.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License