دانشجوی ۱

ساختار مقاله ی پروژه های تعریفی در زیبایی شناسی و ریشه های تاریخی هنرهای زیبا:

این مقاله حاکی از آن است که نظام نوین هنر ابداع اخیر غربی ها با کارکرد ایدئولوژیکی در جامعه سرمایه داری مدرن است وچندین مولف

استدلال کرده اند که هنرهای زیبا در قرن 18 در غرب ریشه گرفته است.ابداع هنر در مفهوم مدرن مقارن با جدایی هنرمند از یک صنعتگر صرف،یک سرگرمی صرف ویک کاردستی صرف بود.بر طبق
نظربرخی از مولفان ،هنر غیر قابل تعریف است،زیرا هنر همواره در حال پیشرفت است وارائه یک تعریف واقعی و ذاتی از هنرغیر ممکن است.نظام نوین هنر امکان پیدایش برخی آثار را بوجود می آوردکه نمی توانست به گونه ای دیگر وجود داشته باشد.نظام هنرها از لحاظ شیوه هایی که کارکرد ایدئولوژیکی اش را آشکار میسازدهماهنگ نیست.نظام نوین بر این فرض استوار است که همه ی هنرهای زیبا یک
ماهیت مشترک دارند و اینکه همگی آنها شکلها یی از هنر هستند.نظام نوین بطور دلخواه هنر را از کاردستی جدا می سازد.ریشه های تاریخی نظام نوین هنر و کارکرد آن در مقام ایدئولوژی،دلایل کافی برای رهاسازی تلاش جهت تعریف هنر و زیبایی شناسی را ارائه می دهد وپرسشهای تاریخی و نقادانه در خصوص ریشه ها و کارکرد آن نظام را جایگزین این تلاشها می سازند.اگر قرار باشدکه نتایج این مقاله مورد
پذیرش قرار گیرد بسیاری از کارهایی که در باب فلسفه هنر شده است دچار تغییر خواهد شد.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License