صفورا نایب‌پور

ساختار مقاله ديويد کلاونی
موضوعات تعريف شده در زيباشناسی و زمينه های تاريخی هنر زيبا_
تبعات فرضیة تقسيم بندی هنر برای فلسفه هنرها
سيستم مدرن در مسيرهايی که عملکرد ايدئولوژيکیش را مشخص و آشکار می سازد، بی ثبات است1
2سيستم مدرن مستلزم اين است که تمامی هنرهای زيبا يک طبيعت عمومی داشته باشند
3سيستم مدرن ،به طور دلخواه هنر را از صنايع دستی جدا می‌کند
4سيستم مدرن ،هنر را از نمايش جدا می‌کند
5سيستم مدرن به طور ذاتی هنر را از بقيه زندگی جدا می‌کند
زيبایی شناسی، زيبایی شناسی بدون سود ،هنرمند_
فلسفه هنرها بعد از موضوعات تعريف شده_

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License