مينا حسن زاده

ساختار مقاله دیوید کلاونی:
- تعریف موضوعاتی درباره زیباشناسی ومنابع تاریخی هنر زیبا
- برخی از نویسندگان عقیده دارندکه هنر زیبا یک منبع نو وجدیدی است وبافعالیت های قدیمی تضاد دارد. در حقیقت سر چشمه آن رااز قرن 18 به بعد در غرب می دانند.ازطرفی شروع هنر زیبا
دراین قرن با ظهور طبقه اقتصادی مدرن موازی است.
- مفهوم فرضیه تقسیم هنر برای فلسفه هنرها
این که آیا هنر قابل تعریف است؟ جواب منفی است. چون هیچ تعریفی برای هنر در گذشته ودر گرداگرد جهان وجود ندارد.
- باتوجه به عقایدی که" سیستم مدرن هنرها" را مطرح می کند ،ابداع هنر در این مفهوم منطبق
می شود با جدایی هنرمند از صنعتگر ،اثرهنری از تفریح،کاردستی،..
- ما نمی توانیم ظهور و پیدایش سیستم مدرن هنرها را به عنوان یک نوع فرهنگ به بلوغ رسیده ببینیم. این سیستم متناقض (بی ثبات)است.
هر چند سیستم مدرن ، هنررااز تفریح جدا می کند، اماامروزه بعضی فیلم ها ورمان ها توجه را به عنوان هنر زیبا جلب کرده اند.
سیستم مدرن به طور ذاتی هنر رااز بقیه زندگی جدا می کند،بنابراین به آسانی نمی توان زیبایی شناسی (هرروز)راباویژگیهای سنتی ژاپن تطبیق داد.
- فلسفه هنرهابعد از تعریف موضوعات:
منابع تاریخی سیستم مدرن هنرهاوعملکردشان به عنوان ایدئولوژی،دلایلی را برای این که کوششی برای تعریف هنر و زیبایی شناسی نشود،راکامل می کند.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License